Sportovní areál u ZŠ, ul. Alšova - Kopřivnice - Lašská brána Beskyd - Štramberk, Kopřivnice, Příbor, Hukvaldy

Sportovní areál u ZŠ, ul. Alšova (Kopřivnice)

Sportovní areál u ZŠ, ul. Alšova

Sportovní areál je určen k volnému využití veřejnosti v určené provozní době.

Provozovatel si vyhrazuje právo částečně omezit provoz nebo zcela uzavřít areál hřiště při nepříznivých klimatických podmínkách, přip. z jiných závažných důvodů. O uzavření hřiště provozovatel informuje uživatele a návštěvníky sportovního zařízení vhodným způsobem.

Sportovní areál je součástí školního areálu a je rozdělen do tří částí:


Část 1 - Atletické hřiště – zahrnující:
1) hřiště s umělým povrchem na malou kopanou,
2) víceúčelovou plochu s umělým povrchem na volejbal/nohejbal,
3) dvě plochy pro streetball,
4) běžeckou dráhu s doskočištěm pro skok daleký,
5) dráhu s doskočištěm pro skok daleký,
6) 4dráhový běžecký ovál,
7) sektor pro vrh koulí.

Část 2 - Dětské hřiště s herními prvky:
1) Multifunkční sestava pro děti od 4 let do 8 let.
2) Pružinová houpadla pro děti od 3 do 8 let.
3) Kolotoče typu kruhového točidla – pro děti od 4 let do 8 let. 
4) Zabudované chůdy pro děti od 4 let do 8 let.
5) Skákací panák pro děti od 3 let do 8 let.

Část 3 - Atrium
1) deskové totemy pro street art
2) boxovací pytel
3) odpočinkovou plochu

PROVOZNÍ DOBA

pondělí – neděle 8:00–20:00

NÁVŠTĚVNICKÝ ŘÁD DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ

 • Uživatelé dětského hřiště jsou povinni řídit se ustanovením návštěvního řádu a pokyny správce.
 • Pobyt na dětském hřišti je na vlastní nebezpečí uživatele, za děti ručí odpovědná dospělá osoba.
 • Uživatelé dětského hřiště jsou povinni dodržovat věkovou hranici pro jednotlivé zařízení. Jednotlivé herní prvky jsou určeny pro děti od 3 do 8 let, přičemž je nutné zohlednit psychické a fyzické dispozice dítěte.
 • Používání dětského hřiště nad rámec běžného užívání je zakázáno (běžným užíváním se rozumí takové užívání, které je pro každý herní prvek dané).
 • Provozovatel neručí za případné následky nesprávného a zakázaného užívání.
 • Provozovatel neručí za případnou ztrátu předmětu ve vlastnictví uživatele.
 • Dětem mladším 6 let je povoleno používat zařízení dětského hřiště pouze v doprovodu a pod trvalým dozorem dospělé odpovědné osoby. 

Návštěvník dětského hřiště je povinen:

 • dodržovat pravidla slušného chování, hygieny a bezpečnosti tak, aby svým chováním neohrozil ani neomezil ostatní návštěvníky,
 • chovat se na hřišti v souladu s účelem, pro který bylo hřiště vybudováno,
 • úmyslně nepoškozovat hřiště a jeho zařízení, za škodu vzniklou nerespektováním návštěvnického řádu nese odpovědnost v plné výši dohlížející osoba,
 • hřiště nepoužívat, pokud jsou jednotlivá zařízení kluzká, vlhká, namrzlá nebo jinak viditelně poškozená,
 • v horkém počasí muže být povrch herních zařízení rozpálen na teplotu, při níž hrozí vznik popálenin při doteku. Dohlížející osoba je povinna teplotu zařízení předem překontrolovat případně vstup dítěte zakázat,
 • po své návštěvě hřiště uklidit.

V celém prostoru dětského hřiště je zakázáno:

 • vstup podnapilým osobám nebo pod vlivem omamných látek nebo návykových látek,
 • kouření, konzumace alkoholu a užívání omamných a návykových látek,
 • manipulace s otevřeným ohněm,
  přinášet skleněné láhve, ostré předměty, střelné zbraně, výbušniny, jedovaté látky, chemikálie a jiné látky ohrožující zdraví a bezpečnost a jakýmkoliv způsobem s nimi manipulovat,
 • poškozovat zařízení dětského hřiště a zeleň,
 • znečisťovat prostory dětského hřiště,
 • narušovat veřejný pořádek nadměrným hlukem nebo jiným způsobem,
 • vstupovat se psy a jinými zvířaty,
 • jezdit na kole, kolečkových bruslích, skateboardu apod. 

 

ORGANIZACE PROVOZU SPORTOVNÍHO AREÁLU

 • Návštěvník smí vstoupit na sportovní plochu ve vhodné a čisté sportovní obuvi. Je 
  zakázáno užívání kopaček s kovovými kolíky.
 • Pohyb osob ve školním areálu je omeze pouze na sportoviště a jeho nejbližší okolí.
 • V zájmu bezpečné a nerušené sportovní činnosti je povoleno vstupovat na hřiště pouze hrajícím osobám (např. kolektivní hry 2x 6 osob + rozhodčí). Divákům je dovoleno zápasy sledovat pouze za ochranou sítí.
 • Přístup na hřiště je možný pouze určenými vchody. Přelézání plotu a bran je zakázáno.
 • Provozovatel hřiště neručí za ztrátu či poškození věcí návštěvníků (oblečení, sportovní potřeby apod.).
 • Návštěvníci vstupují na hřiště na vlastní nebezpečí.
 • Provozovatel hřiště neodpovídá za zranění vzniklá vlastní činností, činností ostatních návštěvníků a uživatelů a činnosti v rozporu s návštěvnickým řádem.
 • Lékárnička pro zajištění první pomoci je k dispozici u správce hřiště v jeho kanceláři.

 

Povinnosti návštěvníků a práva provozovatele

 • Vstup na hřiště je povolen jen v provozní době.
 • Návštěvníci mladší 6 let mohou na hřiště vstoupit jen v doprovodu dospělé osoby.
 • V případě veřejné sportovní akce jsou návštěvníci povinni řídit se pokyny pořadatelské a bezpečnostní služby, přip. policie.

Návštěvníci sportovního areálu nesmějí:

 • být pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek nebo alkohol a tyto látky užívat,
 • ohrožovat bezpečnost osob a poškozovat majetek,
 • ničit povrch hřiště nevhodnou činností,
 • obtěžovat ostatní návštěvníky,
 • vodit na sportoviště zvířata,
 • vstupovat na hřiště při sněhu a náledí,
 • užívat herní a sportovní zařízení a nářadí přes zjištěná poškození,
 • používat na ploše sportoviště motorová vozítka, kola, kolečkové a inline brusle, vozíky, skateboardy apod.
 • porušovat ustanovení návštěvnického řádu.

Návštěvníci jsou povinni:

 • vstupovat na sportovní plochu pouze ve sportovní obuvi,
 • respektovat pokyny správce hřiště, chovat se slušně a ukázněně tak, aby neohrožoval ostatní a ani sám sebe,
 • hřiště užívat pouze k účelu, ke kterému je určeno,
 • dodržovat čistotu a pořádek,
 • všechny vchody, východy, únikové trasy je povinnost udržovat volné,
 • při odchodu uvést užívané hřiště do původního stavu,
 • nahlásit případné závady nebo poškození hřiště správci hřiště.

Při porušení návštěvnického řádu mohou být návštěvníci z prostoru hřiště vykázáni.

Při veřejné sportovní akci má pořadatelská nebo bezpečnostní služba právo provést kontrolu osob a jejich zavazadel za účele zjištění, za na hřiště není vnášeno nic, co by mohlo představovat bezpečnostní riziko.

Kromě vlastníka a provozovatele je oprávněna k dozoru na dodržování návštěvnického řádu též pořadatelská nebo bezpečnostní služba, příp. v rámci své zákonné pravomoci též policie.

Správce hřiště nemá povinnost být trvale přítomen na ploše sportovního areálu po celou provozní dobu.

Návštěvníci vstupem do sportovního areálu vyjadřují souhlas s obsahem návštěvnického řádu. 

Vlastník: Město Kopřivnice 
Provozovatel: Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123.

Správce hřiště: Luděk Stoklasa (733 698 872), Libor Polášek (603 266 874)

FOTOGALERIE

BLÍZKÉ AKCE

Ozvěny
VÝSTAVA: Ozvěny
Pá 21. 6. 2024 - Ne 8. 9. 2024 | 9:00 - 17:00
KOPŘIVNICE
VÝSTAVA: TATRA ve službách UNPROFOR
Út 2. 4. 2024 - Ne 17. 11. 2024 | V rámci otevírací doby
KOPŘIVNICE
TATRA ve službách skautů
VÝSTAVA: TATRA ve službách skautů
St 24. 1. 2024 - Po 30. 9. 2024 | 9:00 - 16:00
KOPŘIVNICE
Prázdninové komentované prohlídky muzea náklaďáků
Prázdninové komentované prohlídky muzea náklaďáků
Po 1. 7. 2024 - Po 26. 8. 2024
KOPŘIVNICE
 
Pravěk zemí českých
VÝSTAVA: Pravěk zemí českých
So 29. 6. 2024 - Ne 15. 9. 2024 | 9:00 - 17:00
KOPŘIVNICE
POCHOD: Naučná stezka okolo Kopřivnice
POCHOD: Naučná stezka okolo Kopřivnice
Pá 1. 3. 2024 - Čt 31. 10. 2024
KOPŘIVNICE
LETNÍ KONCERT | BEATA BOCEK
Ne 28. 7. 2024 | 17:00
Kulturní dům Kopřivnice
KOPŘIVNICE
VÝSTAVA: Komiks pro Ukrajinu
Po 8. 7. 2024 - Út 20. 8. 2024
Městská knihovna Kopřivnice
KOPŘIVNICE