Dětské hřiště při ZŠ Emila Zátopka - Kopřivnice - Lašská brána Beskyd - Štramberk, Kopřivnice, Příbor, Hukvaldy

Dětské hřiště při ZŠ Emila Zátopka (Kopřivnice)

Dětské hřiště při ZŠ Emila Zátopka
Pionýrská 791

Adresa:
Pionýrská 791

736 528 815

Telefon:
736 528 815

Dětské hřiště s herním prvkem „Bohdíkov" je určeno pro děti od 5 do 14 let a je součástí Sportovního areálu u ZŠ Emila Zátopka.

 

PROVOZNÍ DOBA

duben – září
pondělí – pátek 16:00 – 19:00
sobota, neděle, státní svátky 9:00 – 19:00

Provozní doba je platná pouze za příznivého počasí, které nebrání bezpečnému pobytu a využití herních prvků

Povinnosti návštěvníků a práva provozovatele:

 • Vstup na hřiště je povolen jen v provozní době.
 • Návštěvníci mladší 6 let mohou na hřiště vstoupit jen v doprovodu dospělé osoby.
 • V případě veřejné sportovní akce jsou návštěvníci povinni řídit se pokyny pořadatelské a bezpečnostní služby, přip. policie.

Návštěvníci sportovního areálu nesmějí:

 • být pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek nebo alkohol a tyto látky užívat,
 • ohrožovat bezpečnost osob a poškozovat majetek,
 • ničit povrch hřiště nevhodnou činností,
 • obtěžovat ostatní návštěvníky,
 • vodit na sportoviště zvířata,
 • vstupovat na hřiště při sněhu a náledí,
 • užívat herní a sportovní zařízení a nářadí přes zjištěná poškození,
 • používat na ploše sportoviště motorová vozítka, kola, kolečkové a inline brusle, vozíky, skateboardy apod.
 • porušovat ustanovení návštěvnického řádu,
 • porušovat přísný zákaz kouření.

Návštěvníci jsou povinni:

 • vstupovat na sportovní plochu pouze ve sportovní obuvi,
 • respektovat pokyny správce hřiště, chovat se slušně a ukázněně tak, aby neohrožoval ostatní a ani sám sebe,
 • hřiště užívat pouze k účelu, ke kterému je určeno,
 • dodržovat čistotu a pořádek,
 • všechny vchody, východy, únikové trasy je povinnost udržovat volné,
 • při odchodu uvést užívané hřiště do původního stavu,
 • nahlásit případné závady nebo poškození hřiště správci hřiště,
 • případy hrubého porušování řádu, či úmyslného poškozování zařízení nahlásit správci hřiště, případně vyrozumět městskou policii.  
 • Při porušení návštěvnického řádu mohou být návštěvníci z prostoru hřiště vykázáni.
 • Při veřejné sportovní akci má pořadatelská nebo bezpečnostní služba právo provést kontrolu osob a jejich zavazadel za účele zjištění, za na hřiště není vnášeno nic, co by mohlo představovat bezpečnostní riziko.
 • Kromě vlastník a provozovatele je oprávněna k dozoru na dodržování návštěvnického řádu též pořadatelská nebo bezpečnostní služba, příp. v rámci své zákonné pravomoci též policie.
 • Správce hřiště nemá povinnost být trvale přítomen na ploše sportovního areálu po celou provozní dobu.
 • Správce hřiště případně vlastníkem pověřena osoba má právo vyzvat návštěvníky porušují ustanovení tohoto návštěvního řádku k opuštění areálu hřiště. Návštěvní musí této výzvy uposlechnout. V případě neuposlechnutí výzvy baude areál hřiště uzavřen. 

Návštěvníci vstupem do sportovního areálu vyjadřují souhlas s obsahem návštěvnického řádu. 

Provozovatel: Základní škola Emila Zátopka Kopřivnice, sportovní areál je majetkem města Kopřivnice.

Správce hřiště: 736 528 815 (Jiří Brus)